VŠEOBECNÁ PRAVIDLA 
 • Soutěže se mohou zúčastnit všechny subjekty působící v České republice, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations. Jedná se např. o PR agentury, PR a komunikační oddělení společností, firem a institucí, orgány státní správy, subjekty z nevládního sektoru či jednotlivci.  
 • Projekty založené na adaptaci zahraničního konceptu mohou být do soutěže zařazeny, musí ale být označené jako přejatý koncept a musí být vysvětlen přínos či přidaná hodnota lokální adaptace. Musí být realizované či koordinované českým subjektem.  
 • Přihlášené projekty musí být realizované v České republice nebo v zahraničí od ledna 2023 do března 2024 a jsou v souladu s etickými pravidly oboru.  
 • Podmínkou účasti je přihlášení projektu do soutěže přes on-line přihlášku na webové stránce projektu (www.cenapr.cz) do termínu uzávěrky uvedeného v harmonogramu, případně do prodlouženého termínu uzávěrky, pokud jej Asociace public relations (dále jen „pořadatel“) vyhlásí.  
 • Přihláška musí být vyplněna ve všech povinných údajích a s povinnými přílohami. Při neúplném nebo nesprávném vyplnění přihlášky nevzniká přihlašovateli nárok na vrácení entry fee.  
 • Cena za podání přihlášky (entry fee) se může v průběhu období pro přihlašování měnit. Aktuální ceny jsou vždy uvedené v ceníku na webových stránkách.  
 • Do soutěže jsou zařazeny přihlášené projekty po uhrazení účastnického poplatku na základě faktury vystavené pořadatelem soutěže po uzávěrce přihlášek. Pokud nebude účastnický poplatek uhrazen v termínu splatnosti, bude projekt ze soutěže vyřazen.  
 • V přihlášce je nutné řádně vyplnit všechna povinná pole. Pole „Název projektu“ a „Agentura / Přihlašovatel“ jsou podkladem pro produkci večera, výrobu diplomů a cen.  Pole v sekci „Fakturační údaje“ jsou podkladem pro vystavení faktury. Po uzávěrce přihlášek jsou informace v těchto polích dále zpracovávány a nelze je měnit.  
 • Počet uváděných spolupracujících agentur je omezený na 2. Počet uvedených individuálních credits je omezený na 10. V případě, že bude subjektů uvedeno více, vyhrazuje si pořadatel právo jejich seznam seškrtat směrem od posledního uvedeného k prvnímu uvedenému.  
 • K přihlášce je nutné dodat jeden klíčový snímek, vystihující přihlašovaný projekt (barevná fotografie bez grafiky a textu, kresba atd.). Fotografie budou využity pro novou podobu tzv. SHORTLISTU a k představení projektu na slavnostním večeru. Dodávat video není povinné, avšak vítané. Technické specifikace pro dodávané video jsou následující: Full HD (1920 x 1080 px), formát MP4 (kodek H264) a 25 fps., délka videa do 22 sekund.  
 • Vítězové v kategorii Komunikační disciplíny (kategorie I.1–I.9) mají možnost přihlásit své práce na náklady APRA do mezinárodní soutěže SABRE AWARDS. Za správnost přihlášky zodpovídá přihlašovatel. APRA uhradí entry fee přihlašovateli na základě faktury do SABRE AWARDS nebo jiného potvrzení o zaplacení entry fee přihlašovatelem.  
 • Podáním přihlášky přihlašovatel souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů. 
 
HARMONOGRAM ROČNÍKU 2024 
29.1. call for entries 
29.1. workshop pro přihlašovatele  
29.2. ukončení early birds ceny 
28.3. ukončení příjmu přihlášek  
22.4.–3.5. hlasování v 1. kole  
13.–16.5. hlasování ve 2. kole  
20.5. zveřejnění shortlistů  
20.6. galavečer  
 
KATEGORIE  
 • Kategorie jsou rozdělené do tří skupin kategorií (I. Komunikační disciplíny, II. Oborové kategorie, III. Komunikační nástroje). 
 • Každá práce může být přihlášena do libovolného počtu kategorií. Přihlášení do každé kategorie je zpoplatněno částkou dle aktuálního ceníku. 
 • Podrobnější popis kategorií lze nalézt na samostatné záložce "Soutěžní kategorie". 
 
SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ  
Na základě rozhodnutí pořadatele mohou být udělena i speciální ocenění, do kterých se nelze přihlásit.
 
POROTA A JEJÍ SLOŽENÍ  
 • Celková porota je složená z cca 60 odborníků z řad členských i nečlenských agentur APRA, PR profesionálů, zástupců médií i významných institucí. 
 • Odborníky do poroty oslovuje pořadatel na základě souhlasu výkonné rady APRA.  
 • Porotci jsou po uzavření přihlášek rozdělení do jednotlivých porot tak, aby nevznikal střet zájmů při hlasování a aby byly v každé porotě co nejvíce rovnoměrně zastoupeni zástupci všech pohlaví, agentur, klientů, institucí. Každá porota má k hlasování přidělených jen několik kategorií. Pokud konflikt zájmů vznikne, je porotce povinen toto nahlásit pořadateli soutěže a dotčeným přihláškám nepřiřazovat žádné hodnocení. 
 • Každá porota má svého předsedu a delegáta APRA. Předseda řídí jednání poroty, komunikuje za porotu navenek. Delegát APRA poskytuje předsedovi organizační podporu – dohlíží na dodržení pravidel, vedení všestranné a korektní debaty a na případné konflikty zájmů.  
 
HODNOCENÍ  
 • Hodnocení přihlášených projektů probíhá ve třech kolech. 
 • Konkrétní detaily k hodnocení prací lze nalézt na samostatné záložce "Hodnocení". 
 
VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ  
 • Vyhlašování výsledků probíhá v předem stanoveném termínu na slavnostním galavečeru. Vyhlašování ročníku 2024 se bude konat 20. června 2024. 
 • Do slavnostního galavečera jsou porotci i organizátoři vázáni mlčenlivostí.